Програма компетентнісно та діяльнісно орієнтованого варіативного модуля

 • Мета модуля: 
 • формування інформаційно компетентного педагога здатного до самоосвіти й саморозвитку;
 • ознайомлення з QR-технологіями та методиками їх використання в навчанні та повсякденному житті;
 • побудова власного освітнього QRутого середовища
 • Завдання модуля:
 •                 Систематизувати знання щодо:
 • мобільного навчання за допомогою мобільних пристроїв, яке тісно пов'язане з електронним та дистанційним навчанням.;
 • можливостей створення, кодування й декодування (розпізнавання) інформації та доступу до навчальних матеріалів на мобільному пристрої;. 
 • використання магії QR-кодів у навчанні, бібліотечних заняттях, музейних заходах та в повсякденному житті.
                Сформувати вміння (навички):

 •  кодувати власні підказки, а потім роздрукувати отриманий QR-код разом із завданням.
 • проводити з учнями (слухачами курсів) інтерактивну розповідь за допомогою QR-кодів;
 • створювати QRуті казки, QR-вікторини, QRуті уроки, QRуті презентації;
 •  готувати і проводити QRуті екскурсії по школі, ігри з QR-кодами, QRуті бібліотечні та музейні заняття.
 •                 Розвинути установки до:
 • створення магічних QR-кодів у різних програмах;
 • використання магічних QR-кодів у навчанні і соціумі;
 • зчитування різних типів QR-кодів (перетворення чорного квадрату в пізнавальну інформацію);
 • взаємодії між закладами освіти та сім'ями учнів з використанням QR-кодів та мобільних пристроїв.
 •                     Очікувані навчальні результати:
 • знання:
 • мобільного навчання за допомогою мобільних пристроїв;
 • створення, кодування й декодування (розпізнавання) інформації та доступу до навчальних матеріалів на мобільному пристрої;.
 •  використання QR-кодів у навчанні та повсякденному житті
 •  вміння:
 • кодувати власні підказки, а потім роздрукувати отриманий QR-код разом із завданням.
 • проводити з учнями (слухачами курсів) інтерактивну розповідь за допомогою QR-кодів;
 • створювати QRуті казки, QR-вікторини, QRуті уроки, QRуті презентації;
 • готувати і проводити QRуті екскурсії по школі, ігри з QR-кодами, QRуті бібліотечні та музейні заняття. 
 • установки до:
 • створення QR-кодів у різних програмах;
 • способів використання QR-кодів у навчанні і соціумі;
 • програм для зчитування різних типів QR-кодів;
 • взаємодії між освітніми установами та сім'ями учнів з використанням QR-кодів та мобільних пристроїв.
                         Структура модуля


Можливо багато хто з Вас задавався питанням, чому деякі компанії досягають успіху у бізнесі, а інші - зазнають невдачі? Чим визначається успіх організації і що можна зробити для його досягнення? Щоб знайти відповіді на ці запитання, виникла і розвивається наука менеджменту.

Основними цілями курсу “Менеджмент” є:
   1) усвідомлення сутності основних понять і категорій науки управління та загальних закономірностей формування, функціонування і розвитку систем управління;
   2) отримання фундаментальних знань про зміст та процеси реалізації функцій управління;
   3) розвиток та закріплення навичок використання прийомів, способів та інструментів управління, що виправдали себе на практиці;
   4) створення бази для вивчення в майбутньому спеціальних управлінських дисциплін.

  Після вивчення курсу “Менеджмент” слухачі повинні мати цілісне уявлення про процес управління будь-якою організацією і його основні етапи, а також володіти практичними способами та прийомами управління, які широко використовують як іноземні так і вітчизняні фірми.

ОФР                                                      Основи 

                                                      фізичної 

                                                   реабілітації

Шановні студенти! Вивчаючи дистанційний курс "Основи фізичної реабілітації" вам вдасться наблизитися до освоєння теоретичних і практичних знань, які ви будете використовувати у своїй майбутній професії - фізичний реабілітолог.

Фахівець фізичної реабілітації — це сформована та легітимна професія, з особливими професійними аспектами клінічної практики та освіти, що визначається різноманітністю соціальних, економічних та політичних умов. 

Мета курсу: Оперувати отриманими теоретичними знаннями при виконанні практичної діяльності реабілітолога.

Завдання курсу:

- Розробити індивідуальні програми реабілітації для хворих з різними нозологіями

- Створити комплекси ЛФК, кінезотерапії, суглобової гімнастики

- Порівняти та зробити оцінку сучасних реабілітаційних технологій.

- Узагальнити професійні та особистісні компетенції реабілітолога.


Название курса:                      Этот простой сложный синтаксис

(Словосочетание и простое предложение)

Цель курса:  

- формирование синтаксических знаний и пунктуационных умений для развития культуры речи;

-выполнение упражнений, содержащих анализ различных синтаксических конструкций с целью развития логического мышления, а также для их использования в устной и письменной речи.

Задачи курса:


1.     Получение практических навыков по употреблению в устной и письменной речи определенных  типов  словосочетаний и предложений, способствующих формированию культуры речи.

2.     Выполнение практических заданий, связанных с анализом словосочетаний и простого предложения для их практического применения в устной и письменной речи.

3.     Формирование умений по самооценке собственных знаний.


Курс розрахований на учнів 5 класу або початківців у вивченні німецької мови.

Мета і завдання курсу:

·         Ознайомитись з курсом "Німецька мова";

·         Вивчити основні лексичні одиниці і граматичні правила для використання під час розмови з іноземцем;

·         Визначити схожість і відмінність німецької мови з рідною мовою;

·          Скласти опорно-конструктивні моделі сталих та найвживаніших фраз;

·         Створити та розглянути схеми простих граматичних правил, привести приклади;

·          Програти вивчені конструкції в ситуативному мовленні;

·         Примінити знання на практиці.


 


1.  

ФІЗИКА ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

7 клас

Мета курсу: формування фізичного знання на основі сучасних наукових фактів, понять, теоретичних моделей, законів; застосовувати набуті знання в пізнавальній практиці; опанування вмінням розв’язувати фізичні задачі; пошук розв’язку різноманітних проблем засобами фізики; розвиток вміння вести природничо-наукові дослідження.

 • Курс дозволяє учням проходити шкільний курс – де завгодно і як завгодно.
 • Курс дозволяє учням складати більш гнучкий навчальний графік.
 • Курс дозволяє учням підтримувати постійний зв'язок з викладачем через Інтернет.
 • Курс дозволяє учням обговорення через організацію Інтернет-форумів.

Завдання

Дистанційний курс передбачає різні завдання. Учні повинні читати теоретичний матеріал, слухати або дивитись уроки, роблячи при цьому за необхідності помітки. Крім того, повинні виконувати письмові та практичні завдання, розробляти самостійні проекти. Завдання повинні надсилатися учнями чітко у вказаний термін.
                               Навчальна дисципліна "Інформаційні технології в діловодстві" покликана познайомити Вас   з новітніми технологіями в галузі діловоства, а також  оволодіти основними методиками їх впровадження
Мета курсу: синтез інформаційних систем систем для автоматизації процесу діловодства
Основні завдання курсу:
- отримати знання з інформаційних технологій для автоматизації процесу діловодства;
- вибрати інформаційні технології для підвищення професійної мобільності;
- засвоїти основні поняття для систематизації знань з діловодства.Мета курсу: Формування у керівників загальноосвітніх навчальних закладів здатності стратегічно мислити; моделювати та впроваджувати нові ідеї, інновації, теорії стратегічного менеджменту

Дистанційний курс для вчителів-тьюторів та управлінців ЗНЗ та ПТНЗ

Мета і завдання:

 • Оперувати нормативними актами при вирішенні проблемних ситуацій в плануванні і організації дистанційного навчання в ЗНЗ та ПТНЗ;
 • Розробити  інтегрований навчальний  проект  та/або методичні рекомендації дистанційного навчання  учнів ЗНЗ, ПТНЗ за цим проектом на прикладах використанням Stem-освіти ;
 • Визначити структуру розділів курсу/уроку та передбачити інтегровані завдання на прикладах предметів природничо-математичних дисциплін та ІТ;
 • Скомпонувати та  розмістити навчальний матеріал   в середовищі Moodle на прикладах природничо-математичних дисциплін та ІТ;
 • Створити й наповнити навчальним змістом власні комунікативні сервіси (веб-сайти, блоги, форуми…);
 • Визначити  цінність, сформулювати функції  та розробити схематичні моделі вчителя-тьютора та управлінця-тьютора в дистанційному навчанні ЗНЗ, ПТНЗ;
 • Розробити власну концепцію та спільний  план організації дистанційного навчання в ЗНЗ та ПТНЗ і застосувати на     практиці