Актуальність курсу визначається сучасними тенденціями розвитку освіти України, згідно з якими держава має забезпечувати виховання в дітей і молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти й самореалізації особистості.

Мета курсу – формування професійних компетенцій учителів початкової школи щодо організації пошуково-дослідницької діяльності молодших школярів.

Завдання курсу:

Систематизувати знання щодо:

o сучасних тенденцій та особливостей організації дослідницької діяльності молодших школярів як форми пізнання світу;

o       сутності дослідницької діяльності та особливостей її формування в молодших школярів;

o       емпіричних проявів ефективної дослідницької поведінки;

o  дослідницьких методів навчання в теорії та практиці початкової школи;

o       методів розвитку дослідницьких здібностей молодших школярів;

o       методу проектів як засобу набуття досвіду дослідницької діяльності.

Сформувати вміння (навички):

o       організовувати дослідницьку діяльність молодших школярів;

o  ідентифікувати емпіричні прояви ефективної дослідницької поведінки та забезпечувати їх урахування при організації дослідницької  діяльності;

o створювати умови, що сприятимуть підвищенню ефективності процесу формування досвіду дослідницької діяльності;

o  використовувати метод проектів у навчально-виховному процесі відповідно до навчальних потреб, мети, завдань;

o  моделювати дослідницьку діяльність та застосовувати прийоми керівництва нею з метою реалізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

Ø                 Розвинути настанови до:

o       аналізу;

o       інноваційності;

o       самовдосконалення;

o       креативності.


Навчальна стратегія курсу

Реалізація завдань для досягнення очікуваних результатів здійснюється в процесі викладання спецкурсу шляхом:

розгляду навчального матеріалу на лекціях; 

- самостійного вивчення слухачами навчального матеріалу;

виконання практичних завдань, спрямованих на вироблення в слухачів умінь і навичок застосовувати на практиці набуті теоретичні знання;

- участі слухачів у семінарських заняттях із метою розвитку критичного мислення, установок і рис для використання в професійній діяльності набутих знань, умінь, навичок; 

- проведення вхідного тестування та підсумкового контрольного тестування до спецкурсу;

- написання та захисту  індивідуальних проектів.


Ключові поняття: державний стандарт, компетентнісний підхід, компетентність, дослідження, дослідницька поведінка, діяльність, дослідницька діяльність, навчальне дослідження.


Державний стандарт початкової загальної освіти. Компетентнісний підхід в організації навчально-виховного процесу в початковій школі. Результативна складова засвоєння змісту початкової загальної освіти. Організація пошуково-дослідницької діяльності. Категоріальний аналіз базових понять дослідницького підходу в освіті. Дослідницька поведінка в сучасній психології та педагогіці. Дослідницький метод у навчанні. Пошуково-дослідницька діяльність молодших школярів. Дослідницькі проекти в курсі природознавства початкової школи. Алгоритм дослідницької діяльності. Способи та прийоми дослідницької діяльності. Схема проведення навчального дослідження.