Основи інформаційного суспільства. Новітні медіа. Поняття цифрової
нерівності. Гіпотеза «розриву в знаннях». Типи соціальної інформації та медіапотреби
особистості. Текст та інші носії інформації в мас-медіа. Поняття «комунікація»,
визначення масова комунікація. Віртуалізація комунікативних практик молоді. Роль
освіти як посередника в інформаційному суспільстві.
Основні поняття масовокомунікаційного впливу. Вивчення ефектів масової
комунікації. Психологічні наслідки впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій. Теорія стереотипів. Теорія когнітивного дисонансу. Теорія користі та
задоволення. Теорія навчання та пізнання. Структурно-функціональний підхід. Теорія
порядку денного М. Мак-Кобса і Д. Шоу. Теорія гейткіперів К. Левіна. Теорія спіралі
навчання.
Ключові поняття: інформація, інформативне суспільства, цифрова
(інформаційна) нерівність, соціальна інформація, інформаційні потреби, комунікація,
засоби масової комунікації, інформаційна культура (інтелектуальний потенціал,
інформаційний світогляд, інформаційний менталітет, інформаційно-орієнтаційна
діяльність), комунікаційні технології, інформаційні технології, комунікант, комунікат.
Ресурсне забезпечення: мультимедійні засоби.
Література:
1. Чемерис І. М. Медіаосвіта за кордоном: теорія медіаосвіти та коротка історія
розвитку // М. І. Чемерис. Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С. 104–108.
2. Васянович Г. П. Медіаосвіта: зарубіжний і вітчизняний досвід /
Г. П. Васянович // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 2. – С. 11–21.
3. Задорожна І. Т., Кузнецова Т. В. Медіаосвіта // Енциклопедія освіти / Акад.
пед. наук України / гол. ред. В. Г. Кремень. –К. : Юрінком інтер, 2008. – С. 481.
4. Новикова А. А. Медиаобразование в англоязычных странах / А. А. Новикова //
Педагогика. – 2001